Validació Fulls de Recollida (9)

Passen els dies, i les reunions - que és encara més greu – i aquí ningú diu res.

L’enrocament del Club arriba a nivells absurds, en forma de silenci davant les peticions. Perquè articulen mecanismes per al soci si, després, no ens han de fer cap cas?

Perquè no tenim resposta a RES del que preguntem?

El pitjor que pots fer com a institució, de llarg, és ignorar a aquells per als que treballes. Perquè generes dubtes. Generes suspicàcies. Generes DESCONFIANÇA.

Reproduïm el recordatori que, passat UN MES I UNA REUNIÓ PRESENCIAL, hem de fer per tal que ens responguin d’una vegada.

2014-06-19 18:10

Benvolgut Senyor Jansà,

Transcorreguts quinze dies des de la reunió mantinguda a les oficines del Síndic del Soci, Sr. Trayter, amb el mateix senyor Trayter i amb la seva persona, resten encara pendents de resposta per part del Club les preguntes que vam formular el passat 15 de maig i que, per cortesia i comoditat seva, reiterem a continuació:

  • Quins son (de manera detallada, precisa i exhaustiva) els temes que els socis poden portar a debat a l'Assemblea en el marc de l'article 20.11 en tant que no hi ha cap restricció al respecte en el marc legal vigent.
  • Quines son les matèries que en virtut d'alguna disposició legal o dels Estatuts del F.C. Barcelona queden reservades a la competència de l'Assemblea General en el marc de l'article 20.16 i que no formen part de les expressament mencionades a la llista de competències estesa a l'article 20 dels Estatuts.
  • Quin és l'òrgan competent (i en virtut de quina normativa o legislació) pel que fa a la determinació de les dues anteriors qüestions i, en última instància, pel que fa a decidir si una proposta sorgida dels socis és adequada per a ser tractada en Assembla o no.

Manifestem, de nou, el nostre profund descontent envers la nul·la voluntat que el Club mostra en resoldre aquests dubtes que, legítimament, reclamem. És absolutament inapropiat que passats més de 30 dies – i una reunió presencial en la qual se’ns va confirmar que se’ns oferiria una resposta – el Club no hagi estat capaç d’oferir una resposta a cap de les preguntes plantejades.

S’evidencia, per enèsima vegada, el bloqueig de facto que la institució manté davant una iniciativa de caràcter popular com és un procediment de captació de suports per incloure un punt en l’ordre del dia de l’Assemblea per debatre determinades qüestions plantejades en altres comunicacions i que, dit sigui de pas, es mantenen igualment sense resposta del Club i, per tant, bloquejades.

Quedem a l’espera, doncs, de les respostes pertinents sense perjudici de qualsevol altra comunicació que vulguin efectuar.

Molt cordialment,

Marc Duch
President de l'Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

 

2014-06-19 18:12

Benvolguts Srs. Trayter i Jansà i Sra. Aznar,

Transcorregut prop d’un més des de la petició inicial de validació dels formularis de recollida de signatures alternatius, proposats com a resultat de la negativa del Club a validar el formulari inicial, seguim pendents de rebre resposta en forma positiva o negativa d’aquestes propostes.

Cal remarcar que en la reunió mantinguda el passat dia cinc de Juny a les oficines del Sr. Trayter, el mateix Síndic del Soci va donar les instruccions pertinents per tal que aquesta qüestió fos resolta, i aquestes instruccions no han tingut cap efecte.

No cal dir que aquesta dilació absolutament ridícula ens genera una sèrie de dificultats i ens bloqueja de facto a l’hora d’exercir els nostres drets estatutàriament establerts, tal com hem denunciat reiteradament en prèvies comunicacions.

La institució pot prendre les determinacions que estimi convenients sobre la qüestió plantejada, en un sentit o altre, però en cap cas podem tolerar que la posició sigui l’immobilisme i el silenci programat, com a eina per obstaculitzar l’exercici dels drets dels socis. Aquesta actitud és més pròpia d’institucions arcaiques i pre-democràtiques que no pas d’una entitat modèlica i de la magnitud F.C. Barcelona, on no hi hauria de tenir cabuda de cap manera.

Quedem a l’espera, doncs, de la reconsideració per part del Club d’aquesta actitud i de la validació – o no – dels formularis sotmesos a consideració, sense perjudici de qualsevol altra comunicació que vulguin efectuar.

Cordialment,

Marc Duch
President de l’Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

Los comentarios están cerrados.