Validació Fulls de Recollida (6)

El Club ens informa que es manté en la seva exposició sobre la nostra petició: No es poden convocar eleccions a través de l’Assemblea, s’ha de fer a través d’una moció de censura.

Insistim en que NO ÉS AIXÒ el que demanem, reiterem la nostra explicació i la nostra petició inicial que no és altra que validar el full on es proposa DEBATRE la conveniència d’unes eleccions... i donem la carpeta per tancada.

Posem l’assumpte en mans del Síndic del Soci entenent que no s’estan respectant els drets estatutaris dels socis.

Hem acabat? Ni molt menys.

Quedem a l’espera de resolució del Síndic del Soci i, paral·lelament, sotmetem a revisió del departament jurídic tres nous enunciats. Algún estarà bé, suposem... 🙂

Paral·lelament, sol·licitem al Club que ens informi sobre en virtut de què s'atribueix ell mateix la potestat de decidir de què es parla en Assemblea. Òbviament el Club no té aquesta potestat, però tot i així es permet el luxe de CENSURAR les qüestions que no li agraden.

És totalment lamentable la situació. Que el Club es negui a permetre que l'assemblea PARLI sobre si cal o no cal convocar eleccions és vergonyós i ridícul.

PD: el que si ens ha confirmat el club és que NO ÉS NECESSARI acompanyar les signatures amb una còpia del DNI. Per tant, modificarem les instruccions i formularis de recollida tan bon punt tinguem un enunciat aprovat, sigui quin sigui.

Reproduïm els últims mails a continuació:

 

2014-05-14 15:02

Benvolguts senyors,

En resposta a la seva petició, i d’acord amb el que consta degudament expressat i raonat al e-mail de data 12 de Maig, li reiterem que el FC Barcelona entén que no pot ser objecte d’introducció en l’ordre del dia de l’Assembla de Compromissaris el debatre i instar a la directiva, la conveniència o no, de la convocatòria d’eleccions a la presidència del Club en un termini no superior a 30 dies naturals posterior a la data de l’Assemblea, ja que el procés per a la convocatòria d’eleccions de forma no ordinària es troba regulat de forma especial i específica mitjançant el procediment de vot de censura que es recull en el Capítol IV, Secció V dels Estatuts Socials. Per tant, no podem validar el formulari que presenten amb aquest encapçalament.

Òbviament, i perquè tots els socis tenen garantit aquest dret estatutàriament, poden recollir signatures per a la introducció en l’ordre del dia de qualsevol altre punt que consideren adient, sempre i quan no contravinguin els Estatuts Socials aprovats pels socis de la nostra entitat. En tal cas, els confirmem que no és necessari que els signants acompanyin còpia del seu Document Nacional d’Identitat, sense perjudici de que el Club es reserva el dret a fer les comprovacions adients.

Restem a la seva disposició per qualsevol altre aclariment que puguin necessitar.

Atentament

 

2014-05-14 16:57

Benvolguda Sra. Aznar,

La reiteració en la resposta per part del Club en uns termes que considerem que no s’ajusten en cap cas a la nostra petició de validació ens sorprèn.

Insistim en que no estem sol·licitant la convocatòria d’eleccions, sinó el debat en assemblea de la CONVENIÈNCIA o no d’una convocatòria d’eleccions i el mandat posterior a la Junta Directiva en els termes que l’Assemblea acordi. No veiem com pot contravenir això els Estatuts del Club en cap punt, per molt que el Club insisteixi a remetre’ns a la figura del Vot de Censura que EN CAP CAS és la nostra voluntat ni cobriria la finalitat de la nostra iniciativa, que no és altra que fomentar el debat en Assemblea.

No entenem com no pot ser objecte de debat en una Assemblea, màxim òrgan rector del Club i expressió extrema del seu caràcter democràtic, una petició formulada d’acord amb les normes fixades pel propi Club i recolzada pels quòrums exigits.

Fins i tot ens permetem la llicència de remarcar que, cas que finalment es pogués dur a terme la nostra iniciativa, en tant que la competència de convocatòria d’eleccions recau en la Junta Directiva, si aquesta tot i rebre el mandat de l’Assemblea estimés NO CONVENIENT la convocatòria, seria totalment lliure per fer-ho estat absolutament legitimada.

Vist el bloqueig institucional que presenta el Club a una iniciativa que entenem que s’ajusta a allò establert als Estatuts del Club, ens veiem en la obligació de recórrer al Síndic del Soci, posant en el seu coneixement la problemàtica sorgida i totes les comunicacions efectuades amb el seu departament.

Agraïts, en qualsevol cas, per la seva atenció, rebi una salutació cordial.

Marc Duch
President de l'Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

 

2014-05-14 17:15

Benvolgur Sr. Trayter,

Com a continuació de la consulta oberta amb vostè el passat dia 5 de maig referent a la validesa, o no, del full de recollida de signatures dedicat a la captació de suports per incloure un punt en l’ordre del dia de l’Assemblea general per debatre la conveniència o no d’una convocatòria d’eleccions, adjuntem al present còpia dels e-mails intercanviats amb la Sra. Aznar, Cap de Departament d’Atenció al Soci de l’Àrea Social.

En la cronologia entenem que queda exposada clarament la nostra petició (validar un full de recollida de signatures amb el següent enunciat: “Debatre i instar a la directiva, la conveniència o no, de la convocatòria d’eleccions a la presidència del club en un termini no superior a 30 dies naturals posteriors a la data de l’assemblea.”)

Tot i la claredat en la nostra petició, des del Club rebem resposta en uns termes que entenem que no procedeixen, en tant que se’ns remet als mecanismes per promoure la convocatòria d’unes eleccions quan, com queda clar a través de la petició, la nostra iniciativa pretén sotmetre a debat la conveniència o no d’una convocatòria d’eleccions i instar, si correspon, a la Junta Directiva a fer-ho, en tant que és l’òrgan competent per a tal acció. No pretenem sol·licitar a ningú que convoqui eleccions, només pretenem sotmetre’n la conveniència a debat al lloc on s’han de desenvolupar els debats: l’Assemblea General.

Entenem, doncs, que el Club no ens ha facilitat una resposta a la nostra pregunta, sinó que ens ha donat una informació totalment irrellevant per a la nostra iniciativa. No sabem, encara, si el formulari és correcte en la seva forma, ni per quin motiu l’Assemblea no podria debatre la conveniència o no d’un procés electoral. Insistim: no proposem la convocatòria de res. Proposem a l’Assemblea un debat.

Podrà torbar tota l’argumentació legal exposada davant del Club en les comunicacions.

Quedant a l’espera de la seva resposta sobre l’admissió o no de la present reclamació i la competència – o no – del Síndic del Soci, rebi una cordial salutació.

Marc Duch
President de l'Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

 

2014-05-15 13:40

Benvolguda Sr.a Aznar,

Com a continuació de l’intercanvi mantingut aquests últims dies amb el seu departament, adjuntem al present tres formularis amb iniciatives diferents per a ser incloses en l’ordre del dia de l’Assemblea General si s’assoleixen els suports establerts estatutàriament.

Els enunciats dels formularis de recollida de signatures i per tant el redactat dels punts de l’ordre del dia que proposem i que esperem siguin adequats a les competències de l’Assemblea, son els següents:

“DEBATRE sobre la conveniència d’anticipar la convocatòria d’eleccions a la presidència del club i emetre conclusions no vinculants al respecte”

“DEBATRE sobre la influència que els conflictes jurídics i fiscals en els que es troba el Club tenen sobre els processos electorals ordinaris de la institució i emetre conclusions no vinculants al respecte”

“DEBATRE la legitimitat política i social – que no jurídica – de l’actual President del FC Barcelona i emetre conclusions no vinculants al respecte”

Esperem, doncs, que tinguin a bé proporcionar-nos una resposta per aquesta mateixa via - el correu electrònic - a aquestes qüestions tan aviat com sigui possible.

Molt cordialment,

Marc Duch
President de l’Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

 

2014-05-15 16:17

Benvolguda Sra. Aznar,

Com a conseqüència dels processos que hem iniciat recentment amb el seu departament, ens sorgeixen uns dubtes que esperem que el Departament Jurídic del Club ens els pugui resoldre.

Segons e-mail rebut el passat 6 de maig de vostè, entre les competències de l’Assemblea General estatutàriament establertes “no es troba la de valorar, opinar ni exercir d’òrgan de consulta i/o decisió respecte a decisió sobre una possible convocatòria d’eleccions”.

Segons els Estatuts del F.C. Barcelona, en el seu article 20.11, és competència de l’Assemblea General “Aprovar, si escau, les propostes que els socis vulguin presentar a l’Assemblea General, sempre que tinguin el suport escrit del 3 % dels socis amb dret de sufragi passiu o del 10 % dels compromissaris del Club i hagin estat presentades a les oficines del Club com a mínim cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea.”

En aquesta línia s’expressa igualment l’article 20.16, on es detalla que és competència de l’Assemblea “Qualsevol altra matèria que en virtut d’una disposició legal o dels presents Estatuts quedi reservada a la competència de l’Assemblea General.”, sense quedar expressament limitades les matèries subjectes i, per tant, sense especificar en conjunt en quins temes és competent l’Assemblea més enllà dels establerts entre els articles 20.1 i 20.10; i 20.12 i 20.15.

En aquesta situació i en el supòsit que s’assolissin els suports necessaris, no tenim clar en quin moment l’Assemblea perd la competència d’aprovar les propostes que els socis vulguin presentar, en tant que ni a l’article 20.11, ni al 20.16 ni en cap altre del Estatuts del F.C. Barcelona es fixa cap excepció en els temes i matèries que les propostes puguin tractar. És a dir, no queda clar de què es pot parlar i de què no es pot parlar en Assemblea General al marge de les competències detallades, ja que els propis estatuts estableixen una amplitud indefinida en aquest camp.

Tampoc determinen els Estatuts quin és l’òrgan que ha de declarar quines propostes efectuades pels socis, en el supòsit que s’assolissin els suports necessaris, queden fora de l’article 20.11. Per tant sembla raonable que, abans de sentenciar la procedència o no de la inclusió en l’ordre del dia d’una proposta efectuada pels socis, es determini qui ha de dictar aquesta sentència. És a dir, no sabem en virtut de qui o de què el Departament Jurídic s’atorga el dret a decidir de què es pot parlar i de què no es pot parlar en Assemblea General en tant que la legislació vigent entenem que no ho determina.

Per tot això, ens complauria rebre resposta del Club a les següents qüestions:

  • Quins son (de manera detallada, precisa i exhaustiva) els temes que els socis poden portar a debat a l’Assemblea en el marc de l’article 20.11 en tant que no hi ha cap restricció al respecte en el marc legal vigent.
  • Quines son les matèries que en virtut d’alguna disposició legal o dels Estatuts del F.C. Barcelona queden reservades a la competència de l’Assemblea General en el marc de l’article 20.16 i que no formen part de les expressament mencionades a la llista de competències estesa a l’article 20 dels Estatuts.
  • Quin és l’òrgan competent (i en virtut de quina normativa o legislació) pel que fa a la determinació de les dues anteriors qüestions i, en última instància, pel que fa a decidir si una proposta sorgida dels socis és adequada per a ser tractada en Assembla o no.

Quedem a l’espera de resolució d’aquests dubtes que, de ben segur, tindràn una resposta clara i procedent per part del Club.

Cordialment,

Marc Duch
President de l'Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

 

Los comentarios están cerrados.