Validació Fulls De Recollida (5)

Sense saber ben bé si s'ha celebrat la reunió anunciada entre el Sr. Cardoner i el Department Jurídic, rebem resposta de la Sra Aznar anunciant les conclusions a les que aquest Departament ha arribat.

Son, com a mínim, curioses. Bàsicament el que diuen és que no es competència de l'Assemblea convocar unes eleccions, i que fins i tot no ho és NI DEBATRE sobre si és convenient convocar-ne o no!!

Però es que no és ni això el que Manifest Blaugrana preguntava. Nosaltres preguntàvem si el nostre full de recollida és correcte o no, no pas si el que estem demanant és estatutàriament competència de l'Assemblea o no. Que ho és, òbviament: QUALSEVOL inciativa en que els socis promoguin un debat a l'Assemblea, ha de ser competència de l'Assemblea!! I més si es canalitza d'acord amb les normes que estableixen els Estatuts!! Faltaria més que pel fet que un assumpte no consti especificament com a competència de l'Assemblea, aquesta no ho pugui tractar si no és competència de cap altre òrgan rector del Club... Que és el cas en que ens trobem. Debatre un assumpte SEMPRE ha de ser competencia de l'Assemblea! Sino... perquè hi és??

Tamoc preguntàvem com fer un vot de censura, ni si és la Junta o no qui ha de convocar eleccions, ni li demanem a ningú que les convoqui... Només preguntem si els fulls per demanar UN DEBAT son correctes.

Esperem que la cosa no acabi amb els - desgraciadament - ja clàssics: "porque lo dice la ley", "porque lo dice la constitución"...

Reproduïm els últims mails a continuació:

 

2014-05-12 13:15

Benvolguts senyors

Ateses i valorades les seves peticions, i tenint en compte les consultes oportunes als serveis jurídics del Club, procedim a contestar el seu escrit en els termes següents:

- L’Assemblea General del FC Barcelona és un òrgan de govern amb unes competències ben delimitades pels nostres estatuts. La potestat i competències de l’Assemblea General es troben regulades en el capítol quart dels nostres estatuts, en la secció segona del mateix; i de forma específica, a l’article 20è

Entre elles, no es troba la de valorar, opinar ni exercir d’òrgan de consulta i/o decisió respecte a decisió sobre una possible convocatòria d’eleccions. Per tant, no procedeix incloure un punt en l’ordre del dia de l’Assemblea General que contempli aquesta possibilitat

- D’acord també amb el que disposen els nostres estatuts, la convocatòria d’eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva és una competència de la pròpia Junta Directiva, sent l’òrgan que té facultada aquesta prerrogativa

Aquesta disposició està regulada pels estatuts en el capítol quart, també, referent als d’òrgans de govern, d’administració, gestió i consulta, a la secció tercera. És l’article 31è, concretament, el que delimita les competències de la Junta Directiva

En aquest sentit, el President ha reiterat en nombroses ocasions la voluntat de la Junta Directiva d’esgotar el mandat pel que va ser escollida el 2010, i per tant, fins a la convocatòria ordinària d’eleccions el Juny de 2016

- Per últim, l’objecte de la seva consulta disposa d’una regulació específica en els nostres estatuts, a través de la figura del Vot de Censura. És aquesta opció la que, en qualsevol cas, podria donar procediment i regulació a l’objecte del seu escrit

Per la seva informació, en el mateix capítol quart, a la secció cinquena, i en concret l’article 55è, s’hi detalla el marc regulatori del Vot de Censura

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte o aclariment. També per atendre’ls personalment si fos el seu desig

Cordialment

Anna Aznar

 

2014-05-12 17:36

Benvolguda Sra. Aznar,

Agraïm el su email de resposta.

Lamentem la decisió presa pels serveis jurídics del Club, entenent que no s’ajusta a la nostra petició ni a allò que determinen els estatuts – tal com constatarem a continuació - a la vegada que celebrem la celeritat que, de sobte, ha mostrat el Club, que no és pas menys de la esperada inicialment.

Tinguem presents les següents consideracions abans de reiterar la nostra petició:

 1. En l'artícle 19è dels Estatuts s'especifica que "L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern del FC Barcelona, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva."Per tant, tota conclusió que es derivi d'un debat en Assemblea validat amb la votació corresponent, és d'obligat compliment i totalment vinculant
 2. D’acord amb allò que disposen els Estatuts del F.C. Barcelona en el seu article 20.11 de la secció segona del capítol quart, és competència de l’Assemblea General:“Aprovar, si escau, les propostes que els socis vulguin presentar a l’Assemblea General, sempre que tinguin el suport escrit del 3 % dels socis amb dret de sufragi passiu o del 10 % dels compromissaris del Club i hagin estat presentades a les oficines del Club com a mínim cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea.”,

  És, per tant, competència de l’Assemblea General aprovar – o no – les propostes que els socis o els compromissaris, de manera suficient en nombre tal com regulen els Estatuts, presentin a l’Assemblea.

 3. Per tal de donar compliment al citat article i que una proposta presentada pels socis pugui ser aprovada – o no – per l’Assemblea, aquesta cal que s’inclogui en l’ordre del dia a fi que sigui tractada durant la pròpia Assemblea.La inclusió d’un punt a l’ordre del dia per part de la Junta Directiva en aquelles Assemblees Generals convocades a petició dels socis es troba regulada per l’article 27.5 paràgraf segon, reproduït a continuació:

  “Si l’Assemblea General és convocada a iniciativa dels socis o dels compromissaris, a l’ordre del dia hi ha de constar necessàriament les propostes d’aquests, a més de les que acordi la Junta Directiva.”

  Els Estatuts, però, no regulen en forma alguna la manera com s’inclou en l’ordre de dia d’una Assemblea General convocada a iniciativa del Club aquella proposta que un 3% dels socis o un 10% dels compromissaris acordin presentar, justament, a l’Assemblea.

  S’entén, doncs, que la reunió del suport necessari a una proposta i l’acreditació del mateix davant la Junta Directiva a través de les signatures corresponents, és element suficient per incloure de manera automàtica la proposta en l’ordre del dia en tant que – com s’ha exposat anteriorment – no hi ha cap altra regulació al respecte i que la aprovació o no de la proposta és competència de l’Assemblea i no pas de la Junta Directiva o dels socis o compromissaris promotors de la mateixa.

 4. La convocatòria d’eleccions és competència de la Junta Directiva, efectivament, tal com exposen en la seva resposta. De la mateixa manera, el procediment per tirar endavant un Vot de Censura és extensament detallat als propis Estatuts igualment.En aquests aspectes no hi pot haver objecció alguna a la seva exposició més enllà de la seva improcedència, acreditada des del moment en que la nostra petició no correspon ni a convocar unes eleccions ni a iniciar un vot de censura.

Totes questes consideracions prèvies son necessàries i ineludibles en tant que

 1. La nostra petició es circumscriu en l’àmbit purament jurídic en qüestionar sobre la correcta formulació, o no, dels fulls de recollida de signatures en el seu aspecte més essencial. El redactat deixa ben clar que la iniciativa que es promou és sotmetre a debat a l’Assemblea la conveniència o no de la convocatòria d’eleccions a la Presidència del F.C. Barcelona i, en cas que es consideri oportú, INSTAR a la Junta Directiva a la convocatòria, essent aquesta una competència de la Junta executable, de manera ineludible, a petició de l'Assemblea General.
 2. Els fulls en qüestió NO insten a l’Assemblea general a convocar eleccions enlloc del seu redactat.
 3. Els fulls en qüestió NO insten a la Junta Directiva a la convocatòria d’una Assemblea General enlloc del seu redactat.
 4. Els fulls en qüestió NO promouen la celebració d’un Vot de Censura enlloc del seu redactat.
 5. Els fulls en qüestió han de representar el format vàlid sobre el que plasmar el suport a la nostra iniciativa d’un 3% dels socis o un 10% de compromissaris, i EXCLUSIVAMENT aquesta validació formal és el que hem sol·licitat al Club.

Exposats els arguments estatutaris corresponents i entenent que la resposta que el Departament Jurídic ha facilitat és improcedent – ja que no hem sol·licitat al Club res del que ens està responent –,

REITEREM la petició de validació formal dels fulls de recollida de signatures amb els quals es pretén aglutinar el suport suficient per incloure a l’Assemblea General un punt en l’ordre del dia per debatre la conveniència o no de la convocatòria d'unes eleccions i instar, si escau, a la Junta Directiva a convocar – en tant que és competència seva – eleccions per a proveir de càrrecs a la Junta Directiva.

I si, en última instància, la Junta Directiva considerés que aquesta no és la via per acreditar el suport d'un 3% dels socis o un 10% dels compromissaris a una iniciativa en concret que promou un debat en Assemblea General, esperem que siguin tan amables d'aclarir-nos quina ha de ser la manera - d'acord amb el que fixen els Estatuts - d'acreditar aquest suport.

Aprofitem per posar de manifest, novament, els perjudicis que aquestes dilacions causen en el que entenem que ha de ser un simple exercici d'higiene democràtica exemplar del Club i els seus socis i una prova de la fortalesa de la institució a nivell social.

Quedem a l'espera de les seves consideracions al respecte.

Molt cordialment,

Marc Duch
President de l'Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

Los comentarios están cerrados.