Validació Fulls de Recollida (2)

Rebem resposta del Síndic del Soci, Sr. Trayter, referent a la validació dels fulls de recollida. Tal com es veu a continuació, el Síndic manifesta que “no és competent” per determinar la validesa o no dels fulls de recollida, i ens remet als “òrgans competents.”

Seguidament, responem a aquest email sol·licitant al Síndic que sigui tan amable de dir-nos qui és l’òrgan competent per poder-nos-hi dirigir. Rebem resposta remetent-nos a presentar-nos a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista i preguntar-ho.

Així ho fem, i a la OAB ens diuen que hem d’enviar un mail al correu de la pròpia OAB i que ells s’encarreguen de reenviar-lo al departament jurídic del Club. Hem demanat el mail del departament jurídic, per agilitzar, però no ens l’han volgut donar, ja que la noia ens ha dit molt amablement que no estava permès.

Finalment, doncs, enviem el mail al correu de la OAF esperant que el remetin al departament jurídic i que, aquets, ens respongui.

Molt àgil, tot plegat...

Reproduïm la cadena d’emails a continuació.

 

2014-05-06 12:34Benvolgut Sr. Duch,En primer lloc, li voldria agrair la confiança dipositada en el Síndic dels Socis, institució que, com bé sap, té com a principal missió l’assistència, l’assessorament i la defensa dels drets dels socis en la seva relació amb el Club.Confirmant que he rebut la seva sol·licitud, la qual ha estat objecte d’un acurat anàlisi per part meva, li he de comunicar que, malauradament, en el marc del article 20.11 per a presentar proposte a l'Assemblea, el Síndic no té competències estatutàries referentsa les dos consultes que em sol·licita.En aquest sentit, tal com preceptua l'article 57 dels Estatuts del Futbol Club Barcelona, le funcions del Síndic són funcions d'assistència i assessorament, sempre i quan vostè s’hagi dirigit al Club en primera instància.

Atenent a l'anterior, aquesta sol·licitud s’hauria de fer arribar als òrgans competents del Club en aquesta matèria perquè siguin ells qui li donin resposta.

Ben cordialment,

Joan Manuel Trayter
Síndic dels Socis

 

2014-05-06 12:45Benvolgut Sr. Trayter,Agraïnt la seva resposta i col·laboració, li pregaría que fos tan amable de facilitarnos les dades de contacte del departament al qual ens hem de dirigir per solventar els nostres dubtes.Cordialment,Marc Duch

 

2014-05-06 13:27Benvolgut Sr. Duch,Un cop hem consultat amb el Sr. Trayter, aquest ens comenta que espot dirigir al Club, per mig de la seva adreça electrònica oab@fcbarcelona.cat o via telefònica al 902189900, o si ho prefereix, de fet ell li aconsella, a l’Oficina Atenció al Barcelonista on li indicaran el que demana.Restem a la seva disposició
Oficina Síndic dels Socis

 

2014-05-06 15:51Senyors,Per indicació del Síndic del Soci, Sr. Trayter, i després de personar-me a l'Oficina d'Atenció al Barcelonista des d'on molt amablement m'han remès a aquesta via de comunicació, em poso en contacte amb vostès per tal que, al seu torn, facilitin aquest missatge al Departament Jurídic del Club que - segons m'han informat a la OAB - és qui s'haurà d'encarregar de la resolució dels dubtes que exposaré.Tingui's aquest escrit per presentatn en nom i representació de l’Associació Manfiest Blaugrana, una agrupació de socis independents constituïda recentment per tal de dinamitzar la vida social del Club, apropar a l’entitat aquelles peticions que molts socis volen fer-li i, en definitiva, buscar una regeneració democràtica total del Club que ens permeti ser, de nou, més que un club.Hem engegat una campanya de recollida de signatures per tal d’instar a la Junta directiva a la convocatòria d’eleccions a la presidència del Barça. La fórmula que utilitzem és la inclusió en l’ordre del dia de l’Assemblea d’un punt on el màxim òrgan rector del Club obri a debat la conveniència – o no – de la convocatòria d’eleccions, i encomani a la Junta Directiva el que se'n derivi.

En el marc d’aquesta campanya, ens sorgeixen dos dubtes formals i legals essencials, els quals sotmetem a la seva valoració i esperem que ens pugui respondre a la major brevetat:

- Adjuntem el formulari de recollida de signatures en tres idiomes (català, castellà i anglès), per tal que sigui validat i se’ns confirmi que compleix tots els requisits del Club.

- Tenim dubtes sobre la necessitat o no de recollir una còpia del document acreditatiu d’identitat dels socis que signin. Estatutàriament no s’estableix aquesta necessitat, però ens agradaria rebre confirmació per part del Club d’aquest punt. (en aquest aspecte, si fos necessari, inclouríem als fulls adjuntats una nota on s'explicités que el club requereix la copia del document acreditatiu)

Esperem, doncs, que tinguin a bé proporcionar-nos una resposta per aquesta mateixa via - el correu electrònic - a aquestes qüestions tan aviat com sigui possible.

Molt cordialment,

Marc Duch
President de l’Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

Los comentarios están cerrados.