Validació Fulls De Recollida (10)

El passat dia 17 de Juny vam enviar al Club un Burofax a l’atenció del president, Sr. Bartomeu, en el que sol·licitàvem informació referent als contractes signats amb Qatar Sport Investment, i sobre tot allò que tingui a veure amb el projecte de nou estadi.

El dia 19 de juny varem enviar el quart recordatori al Club sobre les qüestions relatives a la inclusió d’un punt en l’ordre del dia de l’Assemblea per debatre alguns assumptes, ja que passat més d’un mes encara no tenim resposta al respecte. El mateix dia 19, també vàrem enviar el segon recordatori sobre la validació o no dels enunciats alternatius per iniciar la recollida de signatures, fet que porta més de 15 dies de retard.

El divendres dia 20 vàrem rebre resposta a aquest recordatori, on per variar el Club respon a coses que nosaltres no hem preguntat.

Se’ns confirma que està en desenvolupament el reglament per accedir a les dades dels compromissaris, fet que ja se’ns havia confirmat i que respon ÚNICAMENT a la pressió que des de Manifest Blaugrana hem fet. No és en cap moment iniciativa del Club: s’està fent perquè hem obligat al Club a complir amb la seva pròpia llei, els estatuts. Però en qualsevol cas, això no era objecte del nostre recordatori!!

No se’ns respòn, per variar, sobre les competències de l’Assemblea i sobre el dubte real que tenim des de fa un més: qui decideix de què es pot parlar. És a dir: qui es l’òrgan censor al Barça. A això, SILENCI.

Se’ns informa de la recepció del Burofax citant-nos, a la vegada, a una reunió presencial on se’ns informarà de tot el que demanem de viva veu, apuntant que hi ha qüestions confidencials. Òbivament acudirem allà on se'ns convoqui SENSE PERJUDICI d'exigir la resposta en el temps i forma que especifiquem al Burofax.

Però fixeu-vos que al nostre burofax Manifest Blaugrana demanava que, en cas d’existir qüestions confidencials,  se’ns informi de la seva existència SENSE EXPOSAR EL CONTINGUT. No volem saber allò protegit: volem saber què és el que està protegit, quan val desprotegir-ho, i aleshores decidirem si ho desprotegim o no.

Sembla que el Club no ha captat la nostra intenció, que no és altra que SABER EN QUINES CONDICIONS hem venut el Club a Qatar. Seguirem insistint per obtenir aquesta informació que s’amaga al soci.

Reproduïm les comunicacions:

2014-06-19 18:10

Benvolgut Senyor Jansà,

Transcorreguts quinze dies des de la reunió mantinguda a les oficines del Síndic del Soci, Sr. Trayter, amb el mateix senyor Trayter i amb la seva persona, resten encara pendents de resposta per part del Club les preguntes que vam formular el passat 15 de maig i que, per cortesia i comoditat seva, reiterem a continuació:

  • Quins son (de manera detallada, precisa i exhaustiva) els temes que els socis poden portar a debat a l'Assemblea en el marc de l'article 20.11 en tant que no hi ha cap restricció al respecte en el marc legal vigent.
  • Quines son les matèries que en virtut d'alguna disposició legal o dels Estatuts del F.C. Barcelona queden reservades a la competència de l'Assemblea General en el marc de l'article 20.16 i que no formen part de les expressament mencionades a la llista de competències estesa a l'article 20 dels Estatuts.
  • Quin és l'òrgan competent (i en virtut de quina normativa o legislació) pel que fa a la determinació de les dues anteriors qüestions i, en última instància, pel que fa a decidir si una proposta sorgida dels socis és adequada per a ser tractada en Assembla o no.

Manifestem, de nou, el nostre profund descontent envers la nul·la voluntat que el Club mostra en resoldre aquests dubtes que, legítimament, reclamem. És absolutament inapropiat que passats més de 30 dies – i una reunió presencial en la qual se’ns va confirmar que se’ns oferiria una resposta – el Club no hagi estat capaç d’oferir una resposta a cap de les preguntes plantejades.

S’evidencia, per enèsima vegada, el bloqueig de facto que la institució manté davant una iniciativa de caràcter popular com és un procediment de captació de suports per incloure un punt en l’ordre del dia de l’Assemblea per debatre determinades qüestions plantejades en altres comunicacions i que, dit sigui de pas, es mantenen igualment sense resposta del Club i, per tant, bloquejades.

Quedem a l’espera, doncs, de les respostes pertinents sense perjudici de qualsevol altra comunicació que vulguin efectuar.

Molt cordialment,

Marc Duch
President de l'Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

 

2014-06-19 18:12

Benvolguts Srs. Trayter i Jansà i Sra. Aznar,

Transcorregut prop d’un més des de la petició inicial de validació dels formularis de recollida de signatures alternatius, proposats com a resultat de la negativa del Club a validar el formulari inicial, seguim pendents de rebre resposta en forma positiva o negativa d’aquestes propostes.

Cal remarcar que en la reunió mantinguda el passat dia cinc de Juny a les oficines del Sr. Trayter, el mateix Síndic del Soci va donar les instruccions pertinents per tal que aquesta qüestió fos resolta, i aquestes instruccions no han tingut cap efecte.

No cal dir que aquesta dilació absolutament ridícula ens genera una sèrie de dificultats i ens bloqueja de facto a l’hora d’exercir els nostres drets estatutàriament establerts, tal com hem denunciat reiteradament en prèvies comunicacions.

La institució pot prendre les determinacions que estimi convenients sobre la qüestió plantejada, en un sentit o altre, però en cap cas podem tolerar que la posició sigui l’immobilisme i el silenci programat, com a eina per obstaculitzar l’exercici dels drets dels socis. Aquesta actitud és més pròpia d’institucions arcaiques i pre-democràtiques que no pas d’una entitat modèlica i de la magnitud F.C. Barcelona, on no hi hauria de tenir cabuda de cap manera.

Quedem a l’espera, doncs, de la reconsideració per part del Club d’aquesta actitud i de la validació – o no – dels formularis sotmesos a consideració, sense perjudici de qualsevol altra comunicació que vulguin efectuar.

Cordialment,

Marc Duch
President de l’Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

 

2014-06-20 20:31

Benvolgut senyor Duch

En primer lloc, vull fer-li palès que dimecres passat la responsable del Departament d'Atenció al Soci, la senyora Anna Aznar, va informar-los puntualment de l'acord pres en la reunió de Junta Directiva del 16 de Juny respecte a l'Oficina del Compromissari. La Junta va aprovar la creació d'un reglament per definir les competències i funcions d'aquest òrgan, i després de que l'Àrea Social del Club els fes arribar les indicacions del Síndic en aquest sentit. També amb la voluntat i la necessitat de desplegar l'Oficina del Compromissari recollida en la recent reforma estatutària, i ja en el marc de la propera Assemblea

En segon lloc, rebut el burofax adreçat al President amb data de 17 de Juny, hem procedit a valorar les diferents peticions detallades al llarg dels set punts que inclou el document, amb la voluntat de respondre'l el més aviat possible

En aquest cas, i per tal de que la informació sol·licitada se li pugui transmetre amb el major detall i claredat possible, i dins de les possibilitats contractuals i de confidencialitat pertinents, el convocarem presencialment a una reunió a les oficines del Club. A la reunió hi assistirà una representació de la Junta Directiva. Esperem i desitgem que d'aquesta manera, podem aclarir i donar per satisfetes totes les preguntes i consideracions que ens han fet arribar per escrit

Per acabar, lamento que la seva percepció vers l'atenció i comunicació rebuda pel Club sigui "d'immobilisme i de bloqueig", quan hem respost i atès puntualment cada un dels seus escrits i els hem proposat atendre'ls personalment al Club en repetides ocasions, més enllà de la reunió sense programar que vérem tenir a l'Oficina del Síndic i en la que vaig assistir-hi personalment

El proper divendres, 27 de Juny, tornarem a contactar amb vostès per proposar-los un dia i hora de reunió, un cop haguem preparat la informació sol·licitada i consultat la disponibilitat dels membres de la Junta que hi assistirien

Restem a la seva disposició. Rebi una cordial salutació

Pere Jansà

 

2014-06-23 10:49

Benvolgut Sr. Jansà,

Gràcies pel seu e-mail informant sobre la tramitació del reglament de l’Oficina del Compromissari. Des de Manifest Blaugrana agraïm la col·laboració del Club en aquest aspecte alhora que no podem deixar de lamentar que un element tan essencial del marc legal que regeix el Club hagi de ser impulsat per socis i sòcies i no pas per iniciativa pròpia del Club.

En qualsevol cas, i per enèsima vegada, ens veiem obligats a qualificar la resposta rebuda per part seva com a IMPROCEDENT.

Si te a bé llegir de nou el nostre email de data 19 de Juny al qual vostè ha donat resposta, comprovarà com en cap lloc parlem del futur reglament de l’Oficina del Compromissari. La Sra. Aznar ja ens havia informat degudament sobre la tramitació del mateix, de manera que no necessitàvem ser informats sobre aquest aspecte. I, tot i així, vostè ha considerat necessari fer-ho.

Remarquem, també, que la Junta Directiva no pot el·laborar cap regalment sobre el funcionament i les competències de l'Assemblea, com sembla que indica vostè en el seu email, doncs aquests aspectes ja estàn regulats als propis estatuts de l'entitat. Aprofitem, davant la possible confusió, per requerir al Club que ens remeti en un plaç no superior a cinc (5) dies una còpia de la Certificació literal d'acords adoptats a la reunió de la Junta Directiva del passat dia 16 de Juny, en el marc de l'artícle 10.8 dels Estatuts que garanteix el dret a l'accés per part dels socis als acords adoptats per l'Assemblea i la Junta Directiva. Per agilitzar el cumpliment d'aquesta petició se'ns pot trametre una còpia digital (el document original, escanejat) de la mateixa, degudament signada pel Secretari i el President; o bé se'ns pot posar a disposició a l'Oficina d'Atenció al Barcelonista una fotocòpia, on passarem a recollir-la. Ambdues opcions entenem que haurien de ser possibles durant aquesta setmana

Lamentablement, i també per enèsima vegada, no ha considerat necessari donar-nos resposta a la qüestió sobre els assumptes que pot o no pot tractar l’Assemblea, que seguim tenint pendents i que SI que sol·licitàvem al nostre email de 19 de Juny. Reiterem doncs, per a la seva comoditat, les qüestions a les que fa més d’un mes que demanem resposta:

Quins son (de manera detallada, precisa i exhaustiva) els temes que els socis poden portar a debat a l'Assemblea en el marc de l'article 20.11 en tant que no hi ha cap restricció al respecte en el marc legal vigent.
Quines son les matèries que en virtut d'alguna disposició legal o dels Estatuts del F.C. Barcelona queden reservades a la competència de l'Assemblea General en el marc de l'article 20.16 i que no formen part de les expressament mencionades a la llista de competències estesa a l'article 20 dels Estatuts.
Quin és l'òrgan competent (i en virtut de quina normativa o legislació) pel que fa a la determinació de les dues anteriors qüestions i, en última instància, pel que fa a decidir si una proposta sorgida dels socis és adequada per a ser tractada en Assembla o no.

Recordem que vostè, i la Sra. Aznar, han negat en diversos emails la possibilitat a l’Assemblea de debatre certs assumptes, sense acreditar en cap moment en virtut de què ho feien ni quin era l’òrgan competent per fer-ho. I, no ho oblidem, els Estatuts actualment contemplen la possibilitat que QUALSEVOL assumpte sigui tractat en Asemblea si obté els suports necessaris, de manera qualsevol restricció en aquest aspecte serà considerada com una retallada als drets dels socis, la qual denunciarem activament.

Aprofitem per remarcar que en cap cas aquests dubtes exposats de manera reiterada per la inacció del Club han de tenir res a veure amb el reglament que regula l’accés a les dades dels compromissaris. Son qüestions dissociades en tant que tracten matèries d’àrees diferents. Qualsevol determinació de les funcions o competències de l'Assemblea ha de transcórrer necessariament al marge del desenvolupament del reglament d'accés a les dades dels compromissaris.

Per altra banda ens permetem citar-li el nostre propi email a vostè, la Sra. Aznar i el Sr. Trayter de data 19 de Juny (a les 18:12), on posem en mans del Síndic l’altra qüestió que des de fa més d’un mes tenim pendent de resolució per part del Club, que no és altra que la idoneïtat o no dels enunciats que pretenem sotmetre a debat en Assemblea un cop assolits els suports establerts estatutàriament.

Comprendrà, Sr. Jansà, que si tenim dues qüestions pendents de resolució per part del Club (i per major gravetat, dues qüestions fonamentals socialment en tant que incideixen directament en la relació entre els socis i el Club), havent transcorregut més de 30 dies des de la sol·licitud, havent-nos creuat emails diversos i fins i tot havent tingut una reunió presencial, ens quedi una sensació – que ja deixa de ser sensació per convertir-se en fet constatable – “d’immobilisme i de bloqueig”. No es pot entendre de cap altra manera quan el Club CONFÓN els temes que se li plantegen, o directament els OMET a l’hora de respondre. I si, a sobre, el Club es permet el luxe de presumir sobre si ens ha "respost i atès puntualment cada un dels seus escrits", convindrem que la situació ronda el surrealisme, ja. Encara és hora que se'ns convoqui oficialment, amb dia i hora, a qualsevol reunió, més enllà de la mantinguda amb el Síndic. Per tant, no procedeix presumir de bona voluntat si aquesta no s'acaba materialitzant (sigui dit de pas: les paraules se les emporta el vent. I als fets ens remetem).

Ja per acabar, i donat que aprofita la comunicació per confirmar la recepció del burofax que vam trametre al Club, aprofitarem igualment per confirmar-li que acudirem a qualsevol trobada amb el Club, com no pot ser d’altra manera, SENSE PERJUDICI que el Club doni compliment a les nostres peticions expressades al mencionat Burofax en el temps i forma que al mateix document s’expressen.

Ens permetem la llicència, veient la resposta rebuda, de recomanar una segona lectura acurada i atenta del nostre email de 19 de Juny i del nostre Burofax tramès a l’atenció del Sr. President, doncs en cas que s'hagi de tractar informació confidencial - raó per la qüal vostè proposa la trobada presencial - el propi Burofax és molt clar sobre quin tractament es pot donar a aqueta informació des del punt de vista del peticionari. Reiterem: podem reunir-nos on i amb qui el Club estimi convenient SENSE PERJUDICI de seguir esperant el compliment d’allò que es sol·licita al nostre Burofax de data 17 de Juny, en el temps i forma que allà s’especifiquen.

Quedem a l’espera de resolució de les qüestions plantejades en aquest email, de manera prioritària i urgent.

Molt cordialment,

Marc Duch
President de l'Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

Los comentarios están cerrados.