Reunió amb el Síndic del Soci

Ahir vàrem tenir una reunió amb el Síndic del Soci, Sr. Trayter, a la que hi vam sumar a mig camí el Sr. Pere Jansà, executiu de l’àrea Social del FC Barcelona.

La reunió tenia per objectiu principal desbloquejar els formularis de recollida de signatures que el club no ens ha autoritzat a fer servir al·legant que no és competència de l’Assemblea convocar unes eleccions. Però com que en cap moment hem requerit que l’Assemblea ho faci, enteníem que el club ens estava responent una cosa que nosaltres no havíem preguntat i que no ens permetia DEBATRE (tal com especificàvem als formularis) sobre un assumpte d’interès del Club.

Al final vam acabar debatent una mica sobre tot plegat, sobre els dèficits democràtics del club, com corregir-los, com millorar l’atenció que el club dispensa als socis, etc. La voluntat del Síndic del Soci és innegable, com a mínim de paraula, per col·laborar. Veurem en què es concreten els compromisos adquirits ahir.

Parlant de compromisos... A petició de Manifest Blaugrana, el club elaborarà un reglament per garantir l’accés als compromissaris per part de qualsevol soci, ja que avui en dia si bé és un dret segons els estatuts, no es pot exercir ja que és impossible contactar amb els compromissaris. El Síndic va donar instrucció al Sr. Jansà per “apuntar” a la llista de coses a fer la elaboració d’aquest reglament. Ho perseguirem.

Quedem a l’espera de rebre resposta per part del Club al nostre comunicat de 15 de maig on demanàvem en virtut de què el Club s’auto-atribuïa l’autoritat per decidir de què pot parlar l’Assemblea i de què no. No hi tenim resposta encara, cosa que el Síndic desconeixia i que ha sol·licitat al Sr. Jansà que compleixi.

Igualment quedem a l’espera que el Club validi algun dels enunciats que volem portar a l’Assemblea emparats en el dret estatutari segons el qual qualsevol iniciativa que tingui els suports suficients pot ser introduïda a l’Assemblea. El Síndic considera que aquest punt és “interpretable”, anàlisi que no compartim i, a l’espera del posicionament del Club al respecte, ens reservem la possibilitat d’acudir a instàncies superiors ja que entenem que enlloc dels estatuts s’especifica que les iniciatives que poden portar els socis a debat amb els suports suficients hagin de ser d’un tipus o un altre.

La realitat és que per part del Club el discurs és el mateix que s’ha expressat per escrit: l’Assemblea no és competent per votar res referent a les eleccions.

Cosa que, reiterem per enèsima vegada tal com vàrem fer ahir, Manifest Blaugrana no ha demanat MAI. Nosaltres demanem que se’n parli i, com en tot debat del món, que se n’extreguin unes conclusions. I fins i tot deixem clar que han de ser no vinculants.

Se’ns va oferir de reunir-nos amb el Sr. Cardoner per tractar tots aquests temes, oferiment que vàrem declinar si havia de ser per repetir el debat mantingut amb el Sr. Jansà. No cal anar a explicar i escoltar el mateix dues vegades, entre d’altres coses eprquè no ens sobra el temps per anar fent reunions improductives i reiteratives. Tenim tots una feina i unes obligacions laborals. Sobretot quan el Sr. Jansà va reconèixer que si les propostes de Manifest Blaugrana fins ara no s’havien resolt amb més agilitat era per qüestions més politiques que no pas per manca d’efectius o eficiència a nivell executiu...

 

El Club entén que està donant passes en la bona direcció a nivell de transparència i democratització del Club, sobretot amb la reforma dels estatuts. Compartim molt parcialment aquest anàlisi, com vàrem expressar-los ahir. Si aspirem a un club 100% participatiu i democràtic, aquesta reforma dels estatuts és un pas molt petitet. Un pas, si, però molt, molt petit.

I encara més: tot el mèrit que pugui tenir aquesta reforma d’estatuts DESAPAREIX quan, després de 21 anys de la última gran reforma, fas una nova modificació a gran escala i no toques ni una coma sobre l’Assemblea, més enllà de proveir suplents per als compromissaris. L’assemblea, màxim òrgan de representació, ja t’està bé com funciona? Clar, és la mateixa Assemblea que només ha votat una vegada en contra de la Junta en 115 anys d’història.

Esperem la resposta del Club a les dues qüestions: els formularis de recollida, i qui té el dret i en virtut de què de decidir de quins temes pot parlar l’Assemblea.

Reproduïm, per més comoditat, els dos comunicats que tenim pendents de resposta.

 

2014-05-15 13:40

Benvolguda Sra. Aznar,

Com a continuació de l’intercanvi mantingut aquests últims dies amb el seu departament, adjuntem al present tres formularis amb iniciatives diferents per a ser incloses en l’ordre del dia de l’Assemblea General si s’assoleixen els suports establerts estatutàriament.

Els enunciats dels formularis de recollida de signatures i per tant el redactat dels punts de l’ordre del dia que proposem i que esperem siguin adequats a les competències de l’Assemblea, son els següents:

“DEBATRE sobre la conveniència d’anticipar la convocatòria d’eleccions a la presidència del club i emetre conclusions no vinculants al respecte”

“DEBATRE sobre la influència que els conflictes jurídics i fiscals en els que es troba el Club tenen sobre els processos electorals ordinaris de la institució i emetre conclusions no vinculants al respecte”

“DEBATRE la legitimitat política i social – que no jurídica – de l’actual President del FC Barcelona i emetre conclusions no vinculants al respecte”

Esperem, doncs, que tinguin a bé proporcionar-nos una resposta per aquesta mateixa via - el correu electrònic - a aquestes qüestions tan aviat com sigui possible.

Molt cordialment,

Marc Duch
President de l’Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

 

2014-05-15 16:17

Benvolguda Sra. Aznar,

Com a conseqüència dels processos que hem iniciat recentment amb el seu departament, ens sorgeixen uns dubtes que esperem que el Departament Jurídic del Club ens els pugui resoldre.

Segons e-mail rebut el passat 6 de maig de vostè, entre les competències de l’Assemblea General estatutàriament establertes “no es troba la de valorar, opinar ni exercir d’òrgan de consulta i/o decisió respecte a decisió sobre una possible convocatòria d’eleccions”.

Segons els Estatuts del F.C. Barcelona, en el seu article 20.11, és competència de l’Assemblea General “Aprovar, si escau, les propostes que els socis vulguin presentar a l’Assemblea General, sempre que tinguin el suport escrit del 3 % dels socis amb dret de sufragi passiu o del 10 % dels compromissaris del Club i hagin estat presentades a les oficines del Club com a mínim cinc dies abans de la celebració de l’Assemblea.”

En aquesta línia s’expressa igualment l’article 20.16, on es detalla que és competència de l’Assemblea “Qualsevol altra matèria que en virtut d’una disposició legal o dels presents Estatuts quedi reservada a la competència de l’Assemblea General.”, sense quedar expressament limitades les matèries subjectes i, per tant, sense especificar en conjunt en quins temes és competent l’Assemblea més enllà dels establerts entre els articles 20.1 i 20.10; i 20.12 i 20.15.

En aquesta situació i en el supòsit que s’assolissin els suports necessaris, no tenim clar en quin moment l’Assemblea perd la competència d’aprovar les propostes que els socis vulguin presentar, en tant que ni a l’article 20.11, ni al 20.16 ni en cap altre del Estatuts del F.C. Barcelona es fixa cap excepció en els temes i matèries que les propostes puguin tractar. És a dir, no queda clar de què es pot parlar i de què no es pot parlar en Assemblea General al marge de les competències detallades, ja que els propis estatuts estableixen una amplitud indefinida en aquest camp.

Tampoc determinen els Estatuts quin és l’òrgan que ha de declarar quines propostes efectuades pels socis, en el supòsit que s’assolissin els suports necessaris, queden fora de l’article 20.11. Per tant sembla raonable que, abans de sentenciar la procedència o no de la inclusió en l’ordre del dia d’una proposta efectuada pels socis, es determini qui ha de dictar aquesta sentència. És a dir, no sabem en virtut de qui o de què el Departament Jurídic s’atorga el dret a decidir de què es pot parlar i de què no es pot parlar en Assemblea General en tant que la legislació vigent entenem que no ho determina.

Per tot això, ens complauria rebre resposta del Club a les següents qüestions:

Quins son (de manera detallada, precisa i exhaustiva) els temes que els socis poden portar a debat a l’Assemblea en el marc de l’article 20.11 en tant que no hi ha cap restricció al respecte en el marc legal vigent.

Quines son les matèries que en virtut d’alguna disposició legal o dels Estatuts del F.C. Barcelona queden reservades a la competència de l’Assemblea General en el marc de l’article 20.16 i que no formen part de les expressament mencionades a la llista de competències estesa a l’article 20 dels Estatuts.

Quin és l’òrgan competent (i en virtut de quina normativa o legislació) pel que fa a la determinació de les dues anteriors qüestions i, en última instància, pel que fa a decidir si una proposta sorgida dels socis és adequada per a ser tractada en Assembla o no.
Quedem a l’espera de resolució d’aquests dubtes que, de ben segur, tindràn una resposta clara i procedent per part del Club.

Cordialment,

Marc Duch
President de l'Associació Manifest Blaugrana
www.manifestblaugrana.cat

 

Los comentarios están cerrados.