Esta tot podrit

Reproduïm a continuació l’intercanvi d’emails amb la OAB i el Síndic referent al tema del repartiment d’entrades per a la final de la Copa del Rei i per al desplaçament a Munic de semifinals de Champions.

La resposta del Síndic és jurídicament insensata i incorrecta des de tots els punts de vista, evidenciant el servilisme del Síndic defensant un incompliment estatutari tan flagrant. Equiparar a socis amb la massa social o el moviment social és, senzillament, estafar als socis.

El Síndic és, recordem, el defensor dels drets del Soci. Trist i lamentable tenir el club així, certament.

 

2015-04-24 15:54

Bon dia,

Al respecte del repartiment d'entrades que el Club ha publicat avui mateix segons el qual es destinen a sorteig només 25.664 entrades, posem de manifest davant l'entitat la il·legalitat que aquest repartiment comporta.

Els estatuts estableixen molt clarament que “En cas que el nombre de persones sòcies interessades en les esmentades localitats sigui superior al d’aquestes, el Club les ha de sortejar entre els socis, i hi pot aplicar criteris de ponderació de caràcter objectiu.”

Cal recordar que només un 10% dels penyistes (15.345) són socis del FC Barcelona, segons dades del Club de 17 de Juliol de 2014.

Des de Manifest Blaugrana entenem que no correspon en absolut aquesta assignació de 6.415 entrades a les Penyes, ja que els estatuts estableixen clarament que el 85% de les entrades disponibles s’han de sortejar entre els socis, sense reservar-ne cap percentatge a les Penyes.

No hi ha lloc a interpretació de l'assignació a les Penyes com un "criteri de ponderació objectiu", ja que atorgar blocs d'entrades no és cap criteri de ponderació. En qualsevol cas, si es vol reservar un paquet d'entrades per a les Penyes, aquest ha de deduïrse del bloc assignat als compromisos del Club.

Quedem a l'espera de la correcció pertinent o, en tot cas, d'informació al respecte.

Cordialment,

Marc Duch
Associació Manifest Blaugrana

2015-04-7 16:20

Bona tarda,

Com a continuació de la comunicació tramesa a la OAB i amb copia a l’Oficina del Síndic el passat divendres, i havent rebut resposta de la OAB, li fem a mans la mateixa per al seu coneixement en forma de transcripció literal que segueix, tot i que el Síndic ha estat en còpia en totes les comunicacions:

Benvolgut Marc,

Prenem nota del teu escrit i l'observació que ens fas amb l'assignació d'entrades. Considerarem l'observació internament, atenent el que es pot llegir i interpretar en els nostres Estatuts.

Restem a la vostra disposició.

Salutacions cordials.

Com pot comprovar, la resposta es inconcreta i no resol en cap cas la problemàtica d’incompliment d’estatuts.

Com bé sabrà, el repartiment d’entrades més proper és el corresponent a la tornada de les semifinals de Champions League que s’ha de disputar a Munich, i el possible sorteig d’aquestes entrades està programat per aquest dimecres 29 d’abril.

La qüestió per tant requereix un resolució urgent per part del Club en forma de rectificació del repartiment d’entrades a fi de donar compliment als Estatuts.

Quedem a l’espera de la seva actuació com a Síndic del Soci, ja que els drets dels socis queden manifestament malmesos en el moment en que s’atorguen entrades a col·lectius integrats molt majoritàriament per persones que no son sòcies.

Tot això, sense perjudici en cap cas de qualsevol altra actuació que estimem oportuna davant aquesta vulneració flagrant dels drets dels socis.

Salutacions,

Marc Duch
Associació Manifest Blaugrana

2015-04-28 21:09

Benvolgut soci,

En resposta al seu escrit d'ahir dilluns 27 d'abril a les 16.34, i avui a les 17.33 i un cop examinat l'expedient i les dades aportades pel Club, li faig saber el següent:

1.- Permeti'm en primer terme indicar-li que el Síndic dels Socis és un òrgan altruista que disposa d'una trajectòria de defensa dels socis i sòcies del Club, de la qual ha deixat constància mitjançant els informes que es publiquen anualment de les seves accions.

Com a òrgan independent, ha de disposar d'unes dades que, en bona part, és el Club qui li proporciona. A més, és un òrgan que no té cap competència executiva; sinó que, com totes les figures anàlogues, es limita a fer funcions de mediació i a traslladar suggeriments al poder executiu del Club.

2.- En segon lloc, i respecte al tema que planteja, només recordar que les Penyes, com a associacions que donen suport a les finalitats del Futbol Club Barcelona tenen una regulació específica en els Estatuts del Club. L'article 16 arriba a dir que "per la seva història, extensió territorial, pluralisme social, consolidació i projecció, el Club reconeix al conjunt de les seves Penyes la qualificació de moviment social". Així mateix, en altres preceptes dels Estatuts (així, per exemple, article 23), els hi reconeix el què tècnicament s'anomena "discriminació positiva" (entesa com la implantació de mesures que afavoreixen a determinats col·lectius per raó de les seves característiques concretes).

En aquest context, s'ha procedit a la regularització i objectivització del funcionament i règim de les Penyes (s'ha fet un cens de penyistes, s'han regulat els seus òrgans de govern, existeix un Síndic de les Penyes amb regulació a nivell estatutari).

D'acord amb les dades proporcionades pel Club, estant censats 152.004 penyistes, entre els que es troben socis i no socis.

3.- En tercer lloc i pel què fa a la concreta qüestió que ens planteja, són diversos els aspectes a destacar:

1)    En primer lloc, i pel què fa a l'article 10.5 dels Estatuts, la finalitat del mateix va ser reduir la discrecionalitat en repartiment de les entrades per compromisos contractuals i institucionals assumits pels Club, determinant a aquests efectes un límit màxim del 15% de localitats.

2)    Respecte a l'altre 85% de localitats assignades al Club, sempre i quan les sol·licituds siguin superiors al nombre d'entrades disponibles, s'ha de sortejar entre els socis, podent aplicar el Club criteris de ponderació de caràcter objectiu. Entre aquests criteris, s'ha entès sempre, com una costum, la reserva d'un percentatge d'entrades per a les penyes, les quals tenen, com hem dit, la consideració de "moviment social" i que són lliurades a socis del club.

Així ha succeït a les finals de París 2006, Roma 2009, Wembley 2011; i a les eliminatòries de París 2013 i 2015. (17% del total) Ens trobem així davant d'una qüestió que, d'acord amb els registres i arxius, no havia generat mai controvèrsia i cap soci no havia presentat cap queixa al respecte.

Sens perjudici de l'anterior, i amb motiu de la queixa que ens va remetre i de l'interès d'aquest Síndic per fer de mitjancer en tots els problemes que se li plantegen, el Club ens ha posat de manifest que, en tot cas, en relació al percentatge d'entrades que es reservi a  les penyes, es tindran en compte dues qüestions. Per una banda, se'ns assegura que la distribució de les entrades entre les penyes es fa amb criteris objectius que inclou el sorteig. Per altra banda, i amb la finalitat d'evitar duplicitats, es prendran les mesures oportunes per tal de garantir que aquells socis que ja hagin obtingut entrades amb motiu del sorteig realitzat pel Club, no obtinguin també entrades que es corresponguin al percentatge reservat a les penyes.

Resto, com sempre, a la seva disposició per a tot allò que necessitin.

Cordialment,

Joan Manuel Trayter
Síndic dels Socis

 

2014-04-29 12:05

Benvolgut Sr. Trayter,

Rebuda la seva resposta, ens agradaria puntualitzar-ne alguns dels aspectes.

En primer lloc, coincidim en l’anàlisi de la trajectòria del Síndic del Soci del FC Barcelona i la rellevància de la figura al llarg del temps. Com a totes les cases, però, hi ha hagut períodes millors i n’hi ha hagut de pitjors; de més servils amb la Junta Directiva de torn actuant a dictat, o de menys servils que han defensat efectivament els drets dels socis.

Ens permetem recordar-li que tot i no tenir poder executiu, la primera funció del Síndic del Soci ha de ser la de “defensar i protegir els drets dels socis, coneixent i resolent les reclamacions que li adrecin, que han de ser contestades.”, segons l'article 57.1 a) dels Estatuts. Convindrà, doncs, en que si un dret dels socis (socis, no massa social) és poder optar a un 85% de les entrades de que disposa el Club, la figura del Síndic no ha de fer altra cosa que defensar aquest dret. El Síndic no ha de defensar la “massa social”, ni el “col·lectiu social”, ni el “moviment social”. El Síndic ha defensar al soci. És un precepte bàsic.

En segon lloc, i entrant en matèria, ens permetem recordar-li que l’article 10.5 és inclòs al Capítol 2 dels Estatuts titulat “Dels Socis”, i és un punt de l’article  10è, titulat “Drets dels Socis”. No son drets ni del “moviment social” al que vostè s’acull, ni del “col·lectiu social” o la “massa social” a la que s’acull el Sr. Jansà. Son drets dels socis. I en tant que prop del 90% dels penyistes no son socis, no se’ls pot incloure dins dels col·lectius als quals s’apliquen aquests drets. És elemental, Sr. Trayter, i ja no sabem com més remarcar-ho.

És tan elemental com que els “criteris de ponderació” han de ser aplicats a la participació que té cada soci en el sorteig d’unes entrades, i no pas a les entrades en forma d’assignació a dit. Una entrada no es pot ponderar, Sr. Trayter, el que es pot ponderar és la “butlleta” amb la que juga un soci en el sorteig. Donar-li més o menys opcions en funció d’uns criteris objectius (això és ponderar!). Perquè el sorteig del 85% de les entrades, amb ponderació o no de les "butlletes" de participació, s’ha de fer entre els socis. No entre la massa social, sinó entre els socis.

En tercer lloc ens agradaria remarcar, i això frega l’absurditat (encara més que tot el que hem exposat fins ara, que és d’una evidència jurídica elemental), que des de Paris 2006 a Paris 2013, passant per Roma 2009 i Wembley 2011 no hi havia lloc a presentar cap reclamació al respecte del repartiment de les entrades per la senzilla raó que no hi havia regulació estatutària al respecte. No s’estava infringint cap article, Sr. Trayter, i ara si. És trist i desesperant que a vostè se li hagi de remarcar aquest aspecte. Pel que fa a Paris 2015, senzillament des de Manifest Blaugrana no ens en vàrem adonar, mai se’ns havia acudit repassar el repartiment d’entrades entenent que si estava estatutàriament establert, es faria bé. Estàvem equivocats, òbviament.

Finalment, volem posar de manifest (i a la vegada esmenar la informació de que vostè disposa) que tenim constància i documents que així ho acrediten que el percentatge d’entrades de què disposen les penyes (insistim, il·legal mentre provinguin del bloc que correspon als socis) s’ha repartir a conveniència, de manera directa o per volum de socis de la penya, premiant a les penyes que participin dels actes del Club. Ens consta, també, que les entrades de Munic es repartiran segons criteris establerts per al Comissió Permanent d’Entrades, tal com es va acordar successivament en els diversos Congressos de Penyes. Només cal que repassi vostè mateix la Ponència marc del XXXV Congrés de Penyes de 2014, en el seu punt V., on s’explica clarament com es reparteixen les entrades atorgades a dit entre les penyes segons criteris que no inclouen el sorteig. Però com comprendrà, no entrarem en aquest parany que justifica l’adquisició d’entrades per part de les Penyes en detriment dels socis, més enllà de puntualitzar-li la informació.

Per tot això només ens queda com a socis del FC Barcelona manifestar la nostra més absoluta decepció per als seva actuació, [extracte reservat per qüestions legals, pendents de valoració jurídica sobre la seva publicació] , alhora que mantenim la denúncia efectuada i la reiterarem a les instàncies que considerem convenients.

Ens agradaria formular una pregunta per tancar aquest lamentable episodi que ha protagonitzat el FC Barcelona i el Síndic del Soci: Qui defensa els drets del Soci si no ho fa el Síndic del Soci tal com estableixen els Estatuts?

Salutacions,

Marc Duch
President de l'Associació Manifest Blaugrana

Los comentarios están cerrados.