ACORDS DE JUNTA OCULTATS AL SOCI

Reproduïm a continuació la reclamació presentada al FC BArcelona amb motiu de l'ocultació d'acords de Junta que hem detectat.

COMUNICAT DE PREMSA

Què més ens hauran amagat???

 

22 de Febrer de 2017

A L'ATENCIÓ DE SABINE PAQUER
Compliance Officer del FC Barcelona

Amb còpia: Oficina d'Atenció al Barcelonista, Síndic del Soci

Benvolguda senyora Paquer,

Com a soci del FC Barcelona, em dirigeixo a vostè en la seva qualitat de Compliance Officer de l’entitat per fer-la coneixedora d’una violació normativa comesa per la Junta Directiva la qual ja vaig advertir i denunciar al més de juny de 2016 i que el Club es nega a esmenar.

Segons s’estableix als Estatuts del FC Barcelona, article 10.8, un dels drets dels socis és:

accedir als acords de l’Assemblea i de la Junta Directiva en els termes que s’estableixin, llevat d’aquells que per la naturalesa del seu contingut puguin perjudicar greument els interessos del Club o que vulnerin la normativa de protecció de dades personals o els criteris i  acords de confidencialitat.”.

Aquest acords adoptat en junta Directiva cal que siguin plasmats en una acta tal com s’estableix a l’article 36.7 dels mateixos Estatuts:

El secretari ha d’aixecar acta de les reunions de la Junta Directiva, tot fent un resum dels temes tractats i de les intervencions, i hi ha de reflectir els acords.
A cada reunió de la Junta Directiva s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior, i s’ha de sotmetre a l’aprovació. Si hi ha esmenes o observacions, s’hi han de fer constar.
El secretari ha d’aixecar acta de les reunions de la Junta Directiva, que han de ser sotmeses a l’aprovació de la Junta mateixa, i les ha d’arxivar o transcriure al llibre corresponent, amb la seva signatura i el vistiplau del president o el membre que el substitueixi.

Aquestes actes s’han de protocol·litzar en llibre oficial d’actes, format segons s’estableix a l’article 61.3:

És el llibre format, cronològicament, per les actes de les reunions de la Junta Directiva del Club. Les actes han de comprendre:

 • data i lloc de la reunió;
 • assistents;
 • resum dels assumptes tractats;
 • acords adoptats, amb referència al procediment emprat per a prendre la decisió.

Les actes les ha de redactar el secretari, amb el vistiplau del president, i han de ser aprovades a la reunió següent de la Junta.”.

En tant que persona jurídica en la forma d’associació, l’article 323-4 del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya especifica el dret d’accés als llibres oficials de l’associació i a ésser informats de la marxa de l’associació:

Els associats tenen el dret d'ésser informats de la marxa de l'associació i, en particular, el dret de:

 1. a) Ésser informats de la identitat dels altres associats, del nombre d'altes i baixes i de l'estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l'associació.
  b) Ésser informats per l'òrgan de govern, un cop convocada l'assemblea i amb l'antelació suficient, dels assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n informació verbal durant la reunió.
  c) Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si n'hi ha.”
  .

Finalment, cal remarcar el dret que m’assisteix com a associat a impugnar els acords adoptats en Junta. És obvi, i sembla absurd recordar-ho, que per impugnar quelcom cal conèixer-ho. És a l’article 323-3, lletra c), del Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya on s’especifica aquest dret:

c) Impugnar els acords de l'assemblea general i de l'òrgan de govern i proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra els membres de l'òrgan de govern.

Exposat tot el marc normatiu – inqüestionable, d’altra banda, i que de ben segur ja coneix – passaré a exposar els fets i la vulneració de la normativa denunciada:

El passat 21 de febrer de 2017 el FC Barcelona va emetre un comunicat públic en el qual detallava les següents accions:

En compliment de l’acord adoptat per la Junta Directiva en la seva darrera reunió ordinària, el dia 6 de febrer passat, el Club ha presentat aquest matí un escrit davant la secció dinovena de l’Audiència Provincial de Barcelona, mitjançant el qual desisteix parcialment del recurs d’apel·lació presentat contra la sentència dictada pel Jutjat de Primera Instància 39 de Barcelona, en relació amb la demanda d’acció de responsabilitat.”

Queda clar, doncs, que el dia 6 de febrer en sessió ordinària de la Junta Directiva es va acordar el desistiment parcial de l’Acció de Responsabilitat.

Si ens atenem al comunicat oficial on s’informava dels acords adoptats en aquella junta, apreciarem que no es menciona enlloc l’adopció d’aquest acord de desistiment parcial:

“La Junta Directiva del FC Barcelona, reunida avui en sessió ordinària a les instal·lacions del Camp Nou, ha tractat sobres les qüestions següents:

PROPOSTA DE REORDENACIÓ URBANÍSTICA PER A L’ESPAI BARÇA

La Junta Directiva ha valorat molt positivament la primera acollida de la proposta de reordenació urbanística de l’àmbit de les Corts presentada pel Club, instrument  imprescindible per impulsar l’Espai Barça. Aquesta proposta és fruit de mesos de feina conjunta amb els equips tècnics d’urbanisme, mobilitat i sostenibilitat de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant aquests mesos el Club ha celebrat diverses reunions al districte de les Corts, amb veïns, representants de les entitats veïnals, i representants polítics del territori, en què s’ha exposat tant l’avanç dels treballs previs com l’actual proposta.

A partir d’ara, aquesta proposta serà sotmesa a debat amb la ciutadania i amb tots els grups municipals de l’Ajuntament de Barcelona, per tal d’avançar en la seva concreció i així poder iniciar la seva tramitació.

SEGUIMENT ECONÒMIC DEL PRIMER SEMESTRE DE LA TEMPORADA 2016/17

La Junta Directiva ha estat informada sobre el nivell de compliment del pressupost durant el primer semestre d’aquesta temporada. Quant als ingressos, la xifra obtinguda s’ha situat per damunt dels de la temporada passada en tots els capítols. L’evolució d’aquesta partida està en línia amb el pressupost aprovat per a aquest exercici, que preveu tancar l’exercici amb 695 milions d’euros.

Quant al capítol de despeses, també es manté dintre de les previsions, de manera que es preveu que el tancament de la temporada coincideixi amb la xifra pressupostada, 663 milions, i uns beneficis de 21 milions d’euros després d’impostos.

ACTES COMMEMORATIUS DELS 25 ANYS DE WEMBLEY

La Junta Directiva ha estat informada de l’evolució dels diferents actes preparats en commemoració dels 25 anys de la consecució de la Copa d’Europa de 1992 a Wembley, tant dels ja realitzats com dels previstos en els propers mesos.

Recordem que la samarreta d’aquesta temporada està inspirada en la de la campanya 1991/92, que el carnet de soci d’enguany recorda aquella equipació, i que la Sampdoria va ser el rival convidat al Trofeu Joan Gamper de l’estiu passat.

Entre els actes a celebrar en els pròxims mesos, destaca un partit entre el Dream Team i un equip de jugadors llegendaris, a principis del mes de juny, un espai al Museu dedicat a Wembley, un cicle de ponències, un documental i una programació especial a Barça TV, entre d’altres.

L’objectiu d’aquesta celebració és implicar a totes les persones que van participar en aquella gran fita, tant des d’un punt de vista esportiu, com social i institucional.

FIRMA DE L’ACORD AMB MISSION HILLS GROUP

La Junta Directiva ha estat informada que a finals d’aquest mes de febrer una delegació del Club, encapçalada pel president Josep Maria Bartomeu, es desplaçarà fins a Hainan per firmar amb la companyia Mission Hills Group l’acord que permetrà la implementació i el desenvolupament d’una FCBEscola i d’un espai temàtic en aquesta illa xinesa i, més concretament, a la ciutat de Haikou, tal com va aprovar la darrera Assemblea de Socis Compromissaris.

El FC Barcelona compartirà amb la Federació Xinesa de Futbol una instal·lació de prop de 7.000 metres quadrats amb set camps de futbol, on s’hi ubicarà la primera FCBEscola gestionada directament pel Club. Està previst que comenci a funcionar a partir de l’estiu vinent.

APROVACIÓ DE 15 NOVES PENYES

La Junta Directiva ha estat informada de la creació de quinze noves Penyes del FC Barcelona, tres a Catalunya, sis a la resta de l’Estat, i sis a la resta del món. Amb aquestes noves altes el Club compta amb 1.280 penyes oficials.

La llista d’aquestes noves incorporacions a l’univers penyístic del Club la formen les entitats següents:

Penya Blaugrana Petits Valents Sant Joan de Déu (Barcelona)
Penya Barcelonista de Capçanes (Priorat)
Penya Barcelonista La Riera de Gaià (Riera de Gaià)
Peña Barcelonista de Isla Cristina "La Celedonia"  (Isla Cristina, Huelva)
Peña Barcelonista Santa Bárbara (Santa Bárbara, Huelva)
Peña Barcelonista El Sextete de Jerez (Jerez de la Frontera)
Peña Barcelonista de Utrera  (Utrera)
Peña Barcelonista Irmandiña (Vimianzo, la Corunya)
Peña Barcelonista de Montiel (Montiel, Ciudad Real)
Penya Blaugrana Un Crit Valent (Puebla, Mèxic)
Peña Barcelonista de Cienfuegos (Cienfuegos, Cuba)
Penya Blaugrana Tbilisi (Tbilissi, Geòrgia)
Asheghane Barça Teheran (Teheran, Iran)
Penya Blaugrana Houston – AICS (Houston, Estats Units)
Penya Blaugrana Colombo (Colombo, Sri Lanka)”

Aquest comunicat es pot consultar al següent enllaç: https://www.fcbarcelona.cat/club/noticies/2016-2017/els-acords-de-la-junta-directiva-ordinaria-7-2-17.

És el propi FC Barcelona qui, en resposta a una petició prèvia efectuada per un servidor, va establir aquests comunicats web com a única via de comunicació dels acords de Junta, entenent que amb aquests comunicats donava per coberts els requisits informatius establerts a la normativa vigent. Ras i curt, el FC Barcelona va confirmar que els comunicats web inclouen tot el que ha de ser comunicat als socis, tal com es pot veure al document PDF adjunt.

Per tot això, entenent que en cap cas i sota cap concepció es pot considerar que un acord com el desistiment parcial de l’acció de responsabilitat interposada pot perjudicar greument els interessos del Club, vulnerar la normativa de protecció de dades personals o els criteris i  acords de confidencialitat, tal com es preveu a l’article 10.8 dels estatuts, denuncio la ocultació de l’acord de desistiment parcial adoptat el dia 6 de febrer i no comunicat als socis a través dels mitjans informatius establerts.

Al mateix temps, i emparat en els drets expressats que m’assisteixen, sol·licito l’accés a totes i cada una de les actes de les reunions de Junta Directiva celebrades des de 1 de Juny de 2016.

Espero, igualment, que d’ara en endavant la informació que el Club faciliti als socis respecte als acords adoptats en Junta sigui d’acord amb el que estableix la llei i el marc normatiu vigent, i que no s’oculti mai més cap acord que no estigui sibjecte a les excepcions que contempla l’article 10.8 dels estatuts (molt qüestionables, d’altra banda, però que no son objecte, ara, de reclamació).

Quedo a l’espera de les seves consideracions, de l’esmena de la problemàtica creada, de la corresponent tramesa de la informació sol·licitada i de la modificació dels termes en els quals, a partir d’ara, els acords adoptats son comunicats.

Molt cordialment,

Marc Duch
DNI: 36532906M

Los comentarios están cerrados.